תנאי שימוש - הבהרה משפטית

 רויטר מידן בית השקעות בע"מ (להלן :"רויטר מידן") מאשרת גישה לאתר האינטרנט שלה (להלן: ה"אתר") ושימוש בו בכפוף להבהרות והתנאים המפורטים להלן. הניסוח להלן  בלשון זכר הינו לצורך נוחיות הקריאה  והוא מופנה לנשים וגברים כאחד.

1. נא עיינו בתנאי השימוש בקפידה מאחר ועצם השימוש באתר רויטר מידן מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת  מצדך לכל תנאי השימוש להלן. תנאי השימוש מסדירים את היחסים שבין רויטר מידן  לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: "המשתמש"). כל משתמש  כאמור נחשב כנותן את הסכמתו לתנאי השימוש וכחייב לעמוד בהם, אלמלא הודיע לרויטר מידן מפורשות ובכתב על אי הסכמתו לתנאי שימוש כלשהו.

2. המידע באתר אינו מהווה המלצה או הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים אחרים כלשהם והוא אינו מהווה המלצה משום סוג שהוא להשקעות. המידע אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת חוות דעת מקצועית ומוסמכת. הנך מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות , הבעות עמדה או כל מידע אחר המוצג באתר נעשית עפ"י שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

3. הנתונים המפורסמים באתר זה הם על בסיס מידע גלוי ו/או ממקורות חיצוניים ואין לרויטר מידן כל אחריות לנכונותם ו/או אמיתותם.

4. רויטר מידן ובעלי מניותיה ועובדיה עוסקים בין היתר בניהול השקעות עבור אחרים וכן עבור עצמה והיא עשויה להיות פעילה בשל כך בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר. כמו כן מנהלי ההשקעות ברויטר מידן עשויים לפעול בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר, לאחזקתם, קנייתם או מכירתם והכל לפי שיקול הדעת של מנהלי ההשקעות.

5. קישורים לאתרים שאינם של רויטר מידן ניתנים רק כהצעת מידע שעשוי לעניין את המשתמש באתר זה. אין לראות בעצם קיום קישורים אלו את רויטר מידן כמסכימה או תומכת במידע ושירותים המצויים באתרים אלו. לרויטר מידן אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה והיא אינה אחראית לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצרכי המשתמש. כמו כן, אין רויטר מידן אחראית על זכויות יוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. רויטר מידן לא תשא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש באופן ישיר או עקיף עקב הסתמכות על המצוי באתרים מקושרים אלו.

6. בעצם השימוש באתר, המשתמש מביע את הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר וכן דפוסי השימוש שלו בו עשויים יהיו להישמר במאגרי המידע של רויטר מידן. בעצם מסירת המידע באתר, אתה מצהיר בזאת כי ידוע לך שבכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ולכל דין, רויטר מידן תהיה רשאית להעביר את המידע שמסרת לכל צד שלישי שהוא ככל שהדבר יידרש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של רויטר מידן, כולל לצדדים שלישיים מפרסמים, ובלבד שהמידע לא יזהה אותך המשתמש באופן שמי .

7. רויטר מידן תנקוט בצעדים סבירים לאבטחת המידע הנמסר ע"י המשתמש באתר. יחד עם זאת, רויטר מידן אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך רויטר מידן לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע במישרין או בעקיפין מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת רויטר מידן.

8. על השימוש והמידע באתר רויטר מידן יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהשימוש באתר רויטר מידן הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

9. לרויטר מידן לא תהיה אחריות נזיקית, חוזית או אחרת כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי, הנובעת משימוש או הסתמכות על מידע באתר זה. רויטר מידן לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הזדמנויות, או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר או מהפירסומים המופיעים בו.

10. רויטר מידן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את האתר מעת לעת תוך שינוי או תיקון או הוספה או הסרה של חלקי מידע המופיע באתר. לצורך כך תתכן גם הפסקת פעולתו של האתר מעת לעת לצרכי תחזוקה. כמו כן שומרת רויטר מידן לעצמה את הזכות להפסיק לחלוטין את פעילות האתר וזאת עפ"י שיקול דעתה וללא צורך בהתראה כלשהי למשתמש. מוסכם כי למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי רויטר מידן בגין השינויים באתר ו/או הפסקת פעולתו.

// שפת התוסף, עברית - ברירת מחדל: he, אנגלית: en nl_lang = "he"; // מיקום התוסף, שמאל למעלה - ברירת מחדל: tl, שמאל למטה: bl, ימין למעלה: tr, ימין למטה: br nl_pos = "bl"; // הצהרת הנגישות עבור התוסף, כתובת ישירה אל הצהרת הנגישות של האתר שלך nl_link = "0"; // צבע התוסף המתאים ביותר לאתרך מתוך 10 צבעים לבחור מתוכם כרגע nl_color = "blue"; nl_dir = "https://kidumplus.top/nagish2/nl-files/"