כיצד ינוהל הכסף שלך בבנק ע"י רויטר מידן בית השקעות בע"מ?

 

 הכספים שמנהלת רויטר מידן בית השקעות בע"מ עבור לקוחותיה מופקדים בחשבון הבנק ע"ש הלקוח. חברת רויטר מידן בית השקעות  בע"מ מקבלת מהלקוח ייפוי כוח לפעילות של קניה ומכירה בתוך החשבון המנוהל. הלקוח יכול לבחור איזה סניף שהוא מעדיף בבנקים שרויטר מידן בית השקעות מנהלת בהם את תיקי ההשקעות (לאומי, פועלים, דיסקונט, הבינלאומי, מזרחי, איגוד ומרכנתיל דיסקונט). ייפוי הכוח לרויטר מידן בית השקעות מוגבל לפעילות השקעה בתיק וגביית דמי הניהול בלבד.

בין הלקוח לרויטר מידן בית השקעות בע"מ נחתם הסכם ניהול המחויב עפ"י החוק. בין היתר מוגדרת בהסכם זה מדיניות ההשקעות  בתיק הלקוח המנוהל וכן צרכים או דרישות נוספות של הלקוח. הגדרת מדיניות ההשקעה היא עפ"י קביעת הלקוח כשרויטר מידן מחווה דעתה ללקוח באשר להתאמת מדיניות ההשקעה לפרופיל הלקוח המורכב בין היתר מעושרו הפיננסי, יחסו לסיכון בהשקעה, גילו, בריאותו וכד'. כדי שרויטר מידן בית השקעות תוכל לנהל את תיק ההשקעה, על הלקוח לפנות לבנק למתן אשור לייפוי כוח לרויטר מידן לפעול בתיק עפ"י העקרונות שנקבעו מראש בהסכם.

הלקוח מקבל דיווח רבעוני מרויטר מידן בית השקעות  בע"מ על מצב השקעותיו המנוהלות.

זאת בנוסף לדיווחים השוטפים שמקבל הלקוח מהבנק בו מנוהל החשבון. ניתן גם לגלוש באינטרנט לקבלת עדכון שוטף ישירות מהבנק וזאת בדומה לכל חשבון בנק אחר. ראוי לציין שניתן להתקשר בנוסף בכל שאלה ישירות לצוות ההשקעות ברויטר מידן.

דמי ניהול: רויטר מידן בית השקעות בע"מ גובה דמי ניהול שנתיים המוגדרים בהסכם עם הלקוח. דמי הניהול נגבים באופן היחסי אחת לחודש ובהתאם להיקף התיק בסוף החודש ובהתחשב בהפקדות/משיכות באם בוצעו במהלך החודש. הלקוח מקבל דיווח רבעוני על דמי הניהול שהועברו לרויטר מידן.

עמלות פעולה ודמי משמרת: חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ מנצלת עבור הלקוח את יתרונה היחסי ומשיגה עבור הלקוח עמלות קניה ומכירת ני"ע וכן דמי משמרת העשויים להיות נמוכים מהמקובל בפעילות ישירה של הלקוח מול הבנק. במקרים מסוימים משיגה אף חברת רויטר מידן בית השקעות עבור לקוחותיה הנחה מלאה בדמי המשמרת או לפחות  50% עד 75% הנחה מתעריף הבנק. חברת רויטר מידן בית השקעות  נהנית לעיתים מהחזר מהבנק של חלק מעמלות הקניה והמכירה בכפוף להסכמה מראש של הלקוח.

בניית תיק ההשקעה וניהולו עבור הלקוח: לאחר שנחתם הסכם הניהול בין הלקוח לרויטר מידן בית השקעות בע"מ והופקד הכסף בחשבון הלקוח, חברת רויטר מידן בית השקעות בע"מ תנהל את התיק עפ"י המדיניות שנקבעה ובהתאם לשיקול דעתה המקצועי בתוך גבולות המדיניות שסוכמה עם הלקוח.

בניית התיק שנפתח אינה בהכרח מיידית ומופעל שיקול דעת מתמשך לגבי קצב בניית התיק ותמהיל ההשקעה שבו. בדרך כלל התיק יהיה מורכב בשוטף במלואו מניירות ערך ולעיתים תפעיל רויטר מידן בית השקעות  בע"מ שיקול מקצועי וחלק מהתיק יומר למזומן שימתין להזדמנויות השקעה טובות יותר. יתכן אף שהתיק יפוזר בין שווקי השקעה שונים בחו"ל ולא בהכרח שכולו ינוהל באמצעות ניירות ערך מקומיים. כמו כן תפעיל חברת רויטר מידן בע"מ שיקול דעת  "אד הוק" לאחוז החשיפה למניות ולאג"חים מהמותר עפ"י ההסכם, וכן לגבי מאפייני ניירות הערך שיוחזקו בתיק. כל זאת על מנת  להתאים את תיק ההשקעה לסביבה הדינאמית המתרחשת ברמות המקרו כלכלה המקומיות והעולמיות וברמות המיקרו הספציפיות לענפים וחברות.

 

בחרנו להציג להלן מבחר תשובות לשאלות שאנו נשאלים מידי פעם בכל הקשור לניהול תיק ההשקעות ע"י רויטר מידן בית השקעות בע"מ  (להלן:מנהל התיקים). נשמח לענות על שאלותיכם בעניין זה באם תפנו את שאלותיכם אלינו באמצעות "צור קשר" שבראש העמוד.

 

מי מפקח על חברת רויטר מידן ?

חברת רויטר מידן בית השקעות מורשה ע"י הרשות לניירות ערך לעסוק בניהול תיקי השקעות. קיים פיקוח של הרשויות ובראשן הרשות לניירות ערך על יישום מלא של מלוא החוקים הקשורים בניהול ויעוץ השקעות. זאת בנוסף כמובן לבקרה הקיימת בחברה.

 

מה צריך לעשות כדי לפתוח תיק מנוהל?

כל בעלי החשבון צריכים לחתום על הסכם ניהול תיקים מול מנהל התיקים ולעבור הליך זיהוי כנדרש חוקית. במקביל הם צריכים לפתוח חשבון בבנק שמיועד אך ורק לניהול תיק השקעות בניירות ערך. לאחר פתיחת החשבון נותנים בעלי החשבון ייפוי כוח בבנק למנהל התיקים לפעול בחשבון בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה בהסכם.

 

כיצד נקבעת מדיניות ההשקעה בתיק?

לאחר קביעת האחוז המכסימלי (אם בכלל) של מניות ואג"ח מתחת דרוג השקעה בתיק ע"י הלקוח, מדיניות ההשקעה היא עפ"י שיקול דעת מנהל התיקים. (הרי פניתם למנהל התיקים כי אתם סומכים כנראה על שיקול הדעת שלו). הוא מחליט עפ"י שיקול דעתו המקצועי איזה סוג של ניירות ערך לקנות, באיזה ענפים ומניות ואג"חים ספציפיים עליו לבחור, מה היקף ההשקעה בחו"ל והיכן, ואת היקף החשיפה לסיכון ומרחקו מהמותר ע"פ ההסכם.

 

האם ניתן לשנות את החשיפה למניות בתיק תוך כדי ניהולו?

בהחלט. ניתן להורות למנהל התיקים להקטין או להגדיל את שיעור החשיפה המכסימלי למניות ואג"ח בתיק ההשקעה תוך כדי ניהול התיק. סביר להניח שדרך הביצוע הנכונה לכך היא לעשות זאת בשלבים ולא באופן מיידי, אך ניתן לעשות זאת מיידית. יחד עם זאת, מומלץ שלא לעשות שינויים תכופים בתיק.

 

האם ניתן למשוך כספים או להפקיד תוך כדי הניהול?

אין בעיה בכך. למשיכה נדרשת התראה למנהל התיקים כדי שימכור ניירות ערך וימירם למזומן. באם צפויה משיכה גדולה רצוי לתת התראה של מספר ימים (סליקת ניירות ערך זרים היא ארוכה יותר מאשר מקומיים).

 

האם אני צריך לחתום על טפסים הקשורים לצו איסור הלבנת הון?

חד משמעית כן. בעת חתימת הסכם הניהול מול מנהל התיקים, אתה תידרש לחתום על הצהרת נהנה/בעל שליטה הנגזרת מחוק איסור הלבנת הון.

 

מה סכום ההשקעה המינימאלי לניהול תיק ע"י רויטר מידן בית השקעות.

סכום ההשקעה המינימאלי הוא 700,000 ₪.

 

אני מנהל תיק בחברה אחרת ואיני מרוצה. מה עלי לעשות כדי להעביר לניהול רויטר מידן ?

עליך לחתום על הסכם ניהול עם רויטר מידן בית השקעות, להודיע לבנק ולמנהל התיקים הקודם על ביטול ייפוי הכוח לו ולהודיע לבנק בלבד על ייפוי הכוח לרויטר מידן . סביר להניח שעם העברת ייפוי הכוח לרויטר מידן  יותאם תיק ההשקעה הקיים למדיניות ההשקעה של רויטר מידן בית השקעות ועקב כך ייתכן ויימכרו ניירות הערך שהיו וירכשו אחרים תמורתם. עיתוי המכירה יהיה בהתאם למצב השוק ונייר הערך הספציפי. 

 

אם חלילה לא אהיה מרוצה מהניהול של רויטר מידן , כיצד תבוטל ההתקשרות בינינו?

במידה ותחליט כך תידרש לשלוח לנו ולבנק הוראה על הפסקת ההתקשרות וייפוי הכוח למנהל התיקים. במידה ותרצה שניירות הערך ימכרו על ידינו תצטרך להורות על כך למנהל התיקים.

 

כיצד אני מעודכן על התיק שלי?

נשלח אליכם אחת לשלושה חודשים דו"ח רבעוני על מצב תיק ההשקעות שלך. הדיווח כולל את פירוט ניירות הערך בתיק, תשואת תיק ההשקעה רבעוני ושנתי, תשואת מדדי יחוס וכד'. זאת בנוסף לדיווח השוטף מהבנק על כל פעולה בחשבונך. ראוי לציין שניתן להתקשר בכל שאלה העולה מהדו"ח ישירות לצוות ההשקעות ברויטר מידן.

 

האם אפשר להוציא כרטיסי אשראי וחשבון צ'קים לחשבון המנוהל?

לא. החשבון אינו מיועד לכך והוא אמור להיות מיועד לפעילות בניירות ערך בלבד. ניתן כמובן למשוך כסף או להפקיד כסף נוסף.

  

האם אפשר להפסיד כסף בתיק מנוהל סולידי.

בניגוד לתוכנית חסכון בבנק שם התשואה ידועה לרוב מראש ובסוף התקופה בטוח שתראו תשואה חיובית, בניהול תיקי השקעות אין הבטחת תשואה. יתכנו תקופות במהלך חיי תיק ההשקעה (וגם בתיק סולידי עם חשיפה לדוגמא של עד 15% מניות) שהתיק יפסיד או לא ישא תשואה דומה לפיקדונות או תוכניות חסכון. יחד עם זאת, בניהול נכון של תיק השקעה סולידי אפשר בהחלט לקבל תשואה טובה יותר (לא מובטחת כאמור) וזאת בנוסף ליתרון הנזילות שקיים בתיק מנוהל מול כסף סגור בבנק.

 

 

 

 

// שפת התוסף, עברית - ברירת מחדל: he, אנגלית: en nl_lang = "he"; // מיקום התוסף, שמאל למעלה - ברירת מחדל: tl, שמאל למטה: bl, ימין למעלה: tr, ימין למטה: br nl_pos = "bl"; // הצהרת הנגישות עבור התוסף, כתובת ישירה אל הצהרת הנגישות של האתר שלך nl_link = "0"; // צבע התוסף המתאים ביותר לאתרך מתוך 10 צבעים לבחור מתוכם כרגע nl_color = "blue"; nl_dir = "https://kidumplus.top/nagish2/nl-files/"